Notikusi kārtējā sabiedriskā apspriešana par olu ražotnes izveidi Madlienas pagastā

2019. gada 7. augusta vakarā Madlienas kultūras namā notikusi kārtējā, pēc kārtas jau ceturtā, sabiedriskās apspriešanas sapulce par olu un olu produktu ražotnes izveidi Ogres novada Madlienas pagastā. Šoreiz aptuveni 50 sanākušie interesenti iepazīstināti ar AS "VentEko" sagatavoto ražotnes projekta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu. 

Sanāksmes gaitā SIA "Gallusman", AS "VentEko" un Ogres novada pašvaldības pārstāvji sniedza arī atbildes uz sapulces dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Nepilnu trīs stundu garajā sapulcē galvenie interesējošie jautājumi bija saistīti ar ražotnes plānoto darbību, tehnoloģijām, darba vietām, iespējamo smaku rašanos, trokšņu līmeņa un satiksmes intensitātes izmaiņām plānotās ražotnes vietas tuvumā.

Atbilstoši IVN ziņojumā ekspertu sniegtajiem atzinumiem ražotnes izveides gadījumā nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi un piegulošo teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām, kā arī nav paredzama smaku un trokšņu normatīvajos aktos noteikto robežlielumu pārsniegšana ārpus paredzētās darbības teritorijas. IVN Ziņojumā noteikta arī virkne pasākumu regulāram vides valitātes novērtēšanas monitoringam.

Ietekemes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana ir pagarināta un turpināsies līdz 2019. gada 27. augustam, kuras laikā ikviens interesents var rakstiski sniegt savus priekšlikumus, jautājumus, iebildumus vai izteikt atbalstu, nosūtot tos Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām.

Ar sagatavoto plānotās ražotnes ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā materiāliem ikviens var klātienē iepazīties Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Brīvības iela 33, Ogre) un Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāvā ("Pagatsmāja", Madliena), kā arī elektroniski - tīmekļa vietnēs www.venteko.com un http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/.

Jau ziņots, ka "Ovostar Union" grupas uzņēmums Latvijā - SIA "Gallusman" - Ogres novada Madlienas pagastā ir iecerējis modernas un augstajām vides prasībām atbilstošas olu un to produktu ražotnes būvniecību, paredzot vairāk nekā 60 ha plašā teritorijā izveidot pilnīgi jaunu ražošanai nepieciešamo infrastruktūru, tajā skaitā jaunputnu audzētavu, putnu barības ražotni, olu šķirošanas, pārstrādes un iepakošanas līnijas, noliktavas, kā arī putnu novietnes līdz sešu miljonu putnu turēšanai, nodrošinot tiem brīvus pārvietošanās apstākļus ārpus sprostiem. Ražotnes vajadzībām paredzēta arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, biogāzes stacijas izveide elektrības un siltumenerģijas iegūšanai, kā arī kūtsmēslu pārstrādes iekārtu izbūve vērtīga izžāvēta un granulēta organiska mēslojuma ražošanai. Būvniecības uzsākšana plānota 2019. gada otrajā pusē.

Ražotnes darbības nodrošināšanai paredzēts radīt līdz 200 jaunas darba vietas, nodarbinot dažādu jomu speciālistus, tajā skaitā – zootehniķus, vetārstus, putnkopjus, pārtikas tehnologus, elektriķus, mehāniķus, siltumtehniķus, automatizēto iekārtu operatorus, laboratorijas speciālistus, šķirotavas operatorus, noliktavas darbiniekus, loģistikas speciālistus, bioloģiskā servisa nodrošinātājus u.c. Ražotnē plānota arī darbinieku apmācība, kur tas būs nepieciešams.

Paredzams, ka ražotnes darbība radīs labvēlīgu priekšnoteikumus ekonomiskai aktivitātei un attīstībai pagastā un visā novadā, ņemot vērā gan papildus radītās darba iespējas, gan ražotnes darbībai vajadzīgo izejvielu iepirkumus (vietējo zemnieku izaudzētos graudus un rapšu sēklas), gan citu pakalpojumu regulāru nepieciešamību (piemēram, transporta pakalpojumi, nodrošinot izejvielu piegādes un gatavās produkcijas nogādāšanu vietējos un eksporta tirgos).

SIA "Gallusman" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs ir pieredzējis jomas speciālists, kurš 11 gadus ir vadījis Latvijā šobrīd lielāko olu ražotāju "Balticovo" un pēdējos piecus gadus ir atbildīgs par ražošanas attīstības jautājumiem "Ovostar Union" grupas uzņēmumos. "Ovostar Union" uzņēmumu grupa šobrīd ir viens no lielākajiem olu un to produkcijas ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi putnkopībā.

Papildus informāciju par plānoto ražotni var iegūt klātienē SIA "Gallusman" birojā Ikšķilē, Tīnūžu šoseja 17, rakstot jautājumu e-pasta vēstulē uz adresi info@gallusman.eu vai zvanot pa tālruni +371 28449491, kā arī tīmekļa vietnē www.gallusman.eu.


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam