Izsludināta pieteikšanās uz Lielvārdes novada Kultūras centra direktora amatu

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Lielvārdes novada Kultūras centra direktora amatu  

Prasības:

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinātnēs vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs

vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā, kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā, mākslinieciskā darbā

iestādes vadītāja darbības un kultūras jomu reglamentējošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana

izpratne par pašvaldības darba organizāciju

zināšanas finanšu plānošanā

zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības procesiem

izpratne par kultūras mantojumu un tradīcijām

pieredze darbā ar projektiem

valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Galvenie amata pienākumi:

Plānot, vadīt un koordinēt kultūras centra darbu, noteikt stratēģiskos attīstības virzienus un darbības prioritātes, kontrolēt kultūras centram noteikto uzdevumu izpildi

Veikt novada dažādu kultūras norišu plānošanu, organizēšanu un administrēšanu

Organizēt kultūras centra budžeta sagatavošanu, kontrolēt budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomās

Vadīt kultūras centra finanšu un saimniecisko darbību, veikt finanšu plānošanu un piesaisti

Nodrošināt finanšu resursu racionālu un tiesisku izmantošanu

Nodrošināt kultūras centra lietvedību un personāla vadības procesus

Dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar kultūras centra struktūrvienību vadītājiem, noteikt viņu kompetences, pienākumus un tiesības

Sagatavot rīkojumus, līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar kultūras pasākumu organizēšanu un citiem kultūras centra kompetencē esošajiem jautājumiem

Nodrošināt kultūras centra struktūrvienību akreditāciju

Iniciēt un nodrošināt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras projektu sagatavošanu, to veiksmīgu norisi, sadarbības partneru un finansējuma piesaisti

Sagatavot pašvaldības gada pārskatu kultūras jomā

Iesniedzamie dokumenti:

motivācijas vēstule;

Europass CV;

izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

Piedāvājam:

darba vietu Lielvārdes novada Kultūras centrā, Parka ielā 3, Lielvārdē;

atalgojumu - 1426,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);

darba laiku saskaņā ar Darba likuma 148.panta pirmo daļu, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā;

profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Pretendentu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēti iesniegtie dokumenti, otrajā kārtā – pārrunas ar pretendentiem.

Dokumentus līdz 2020.gada 5.oktobra plkst.15.00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot "Pieteikums Lielvārdes novada Kultūras centra direktora amatam".

Uzziņas var saņemt pa tālruni 26334028.

 


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam